Massaje massasje privat

massaje massasje privat

Gdansk escort realescor

Massasje inngikk som en sentral del i behandlingstilbudet, hovedsakelig med fokus på bevegelse av de 4 «temperamenter». Massasje passet godt inn i denne teorien, med tanke på dens positive effekt på sirkulasjonen. Det ser ut til at det har vært et skille mellom «ordinær massasje» utført av ufaglærte slaver, og en mer medisinsk orientert massasje utført av leger eller under veiledning av lege.

Rundt år f. Det ser allikevel ikke ut til at den nye kunnskapen umiddelbart har påvirket legenes, og i hvert fall ikke de uskolerte slavenes, arbeid med massasje.

Han var ikke en tilhenger av Hippokrates, men hadde allikevel sammenfallende syn. Han la særlig vekt på diett, trening, massasje og bad som medisinsk metode han skal til og med ha vekket til live en tilsynelatende død person, i kisten på vei til sitt gravsted, med massasje eller manipulasjon.

Ascleipades mente at massasje bidro til å holde atomene i bevegelse, og dermed opprettholdelsen av liv og god helse. Det var Ascleipades som oppdaget at lette strykninger kan få mottakeren til å falle i søvn. Ascleipades ideer, og særlig hans apparater, skal få stor betydning innen den medisinske utvikling under renessansen og tiden etter. Han blir av noen historikere kalt «mekanoterapiens far», fordi han oppfant flere apparater for å påvirke væskenes bevegelse i kroppen.

Asclepiades benyttet forskjellige typer bevegelser, f. Dette var en av mange bevegelser Asclepiades klassifiserte under "gestation". Den største legen i antikken, nest etter Hippokrates, skal ha vært den romerske legen Galenos e.

Han var en varm tilhenger av Hippokrates lære, og skrev flere store og revolusjonerende verk, hovedsakelig om anatomi, basert på egne erfaringer som lege for gladiatorene og fra dyredisseksjoner. Han gir detaljerte beskrivelser av muskler og knokler, sener og ligamenter. Galenos hadde stor tro på massasje som metode, og en dyp avsky for dem som brukte massasje som et skalkeskjul for prostitusjon.

Han gir mange referanser til massasje, og forteller i sitt verk Hygiene i detalj hvordan, når og hvor lenge massasje bør utføres. Blant annet mente han at all trening skulle etterfølges av massasje. Med romerne begynte gymnasiene å dreie seg mer om selve badene som omfattet kalde bad, varme bad og dampbad , dernest fysisk trening og konkurrering, og mindre om akademisk utdannelse og diskusjon, som grekerne hadde lagt stor vekt på.

Mange velstående romere hadde egne, private bad i hjemmet. Store og flotte offentlige bad, med slaver som tilbød massasje med duftende oljer, ble etter hvert vanlige både i de store byene og til og med i mindre landsbyer. Denne endringen i formålet med gymnasiene endret også massasjepraksisen.

Frem til dette hadde det i stor grad vært ufaglærte slaver som utførte massasjen, som en hvilken som helst annen tildelt oppgave, på linje med å feie gulvet eller holde liv i ildstedet. Men etter at massasje ble en mer sentral del av badet, utviklet det seg en egen profesjon med spesialiserte tjenestetilbydere, som også brakte praksisen med massasje til nye høyder. Bad og massasje ble ofte foreskrevet av legen som kur for diverse plager. Vi vet lite om hvordan massasjen ble utført, ettersom utøverne som slaver ikke gjorde nedtegnelser for ettertiden.

Det vi vet er at disse tjenestene var svært populære blant alle lag av befolkningen. Også legene hadde massasje som en del av repertoaret, men de var gjerne mer opptatt av nye og banebrytende områder innen datidens medisin, som anatomistudier, kirurgi og forsøk med nye remedier. Massasje var altså også i Romerriket svært populært og allment benyttet for mange ulike helsefremmende formål, men ikke «nyskapende» nok til å oppnå anerkjennelse blant flertallet av legene.

Romerriket bestod helt til rundt år e. Den dekadente livsstilen i Romerrikets storhetstid ble etter dette avløst av middelalderens asketiske, kristne epoke, hvor kroppen ble oppfattet som syndig og ned-rangert til fordel for sjelens frelse IBID.

Middelalderen og kristendommens inntog i Europa representerer en tid der mye av kunnskapen fra grekerne og romerne stagnerte, og få fremskritt ble gjort innen medisin. På mange måter gikk man tilbake til den «magiske» religiøse og overtroiske tankegangen fra før antikkens tid. Paradoksalt nok var det hovedsakelig gjennom kirkens praksis med håndspåleggelse, at massasjen offentlig, i form av berøring, ble bevart i Europa på denne tiden. Samtidig foregikk det en uoffisiell praksis, i tilknytning til folkelig medisin og jordmødrenes arbeid.

En del av disse utøverne ble av øvrigheten ansett for å være «i ledtog med djevelen» og brent som hekser IBID. Denne epoken begynte ved Middelalderens slutt rundt år og varte i omkring år. Navnet viser til den fornyede interessen for antikken av fransk: Renaissance; «gjenfødelse» som oppstod blant annet på grunn av tyrkernes erobring av Bysants, etterlevningene etter Romerriket [3].

Dette førte til at klassisk dannede mennesker flyktet fra Bysants til Roma, og etter hvert videre ut i Europa. Det ble samtidig gjort funn av gamle romerske stauter i Italia, noe som bidro til den fornyede interessen for antikken [4].

Under renessansen ble det pustet nytt liv innen mange områder, herunder også medisinen. Gammel kunnskap fra antikken ble hentet fram og videreutviklet. På tallet var det allerede en mengde nedtegnelser om «mekanisk behandling» eller «manuell terapi» altså behandling med bevegelser fra land som Frankrike, Tyskland, England og Italia. En avhandling kalt De Arte Gymnastica av den italienske legen Hiernoymus Mercurialis tar for seg trening og bevegelser, og inneholder seksjoner basert på Galenos syn på manuell terapi.

I publiserte sveitseren Simon Andre Tissot et skriv om gymnastikk som inspirerte legestanden til å benytte manuell terapi i kombinasjon med gymnastikk og bevegelser. Med «massasje» på denne tiden menes som regel friksjon og knaing, tilsvarende det vi i den klassiske massasjen i dag kjenner som friksjon og petrissage tidlige bilder s Fremdeles var kunnskapen om anatomi og fysiologi mangelfull på mange områder, og man brukte i stor grad massasje som en generell behandling for å øke sirkulasjon av kroppens væsker.

Flere store personligheter trer frem fra denne epoken, blant annet den eksentriske sveitsiske doktoren, alkymisten og filosofen Paracelsus Han var ikke redd for å tale øvrigheten midt i mot, og mente blant annet at «kvakksalvere har funnet sin vei inn i medisinen, på jakt etter penger heller enn å følge kjærlighetens lov» IBID: Paracelsus var en varm forkjemper for massasje for dens evne til å fremme blodsirkulasjonen.

Århundrer forut for oppdagelsen av bakterier, krediteres han for øvrig for å legge vekt på å holde sår rene. Calvert siterer Paracelsus i min oversettelse:.

Paracelsus var på flere områder en mann forut for sin tid, og her var han inne på noe som vi så vidt har begynt å bli bevisst på i nyere tid — psykosomatikken. Først mot slutten av tallet skjer det igjen utvikling innen kunnskapen om menneskets anatomi. Leonardo Da Vinci dissekerte lik i hemmelighet og produserte sin tids beste anatomiske tegninger. Disse ble tapt etter hans død, og dukket først opp igjen nesten år senere.

Det var belgieren Andreas Vesalius som i sin samtid fremstod som den dyktigste tegneren av anatomiske skisser bilde s 70 IBID. Den mennesklige musklatur av Andreas Velsalius tegnet i Gymnastikk, eller bevegelse, har gjennom historien vært den mest utbredte behandlingsmetoden, og i tidligere tider foreskrevet for mange flere sykelige tilstander enn i dag. I antikkens Hellas så man på den fysiske kroppens, sjelens og sinnets helse og utvikling som direkte relatert til hverandre, og man la stor vekt på å holde kroppen i god, fysisk form.

Massasje som metode passer inn under denne definisjonen, og var også inkludert i de tidligste bevegelsesterapeutiske systemene som ble utviklet. Denne tradisjonen fortsatte helt inn i nyere tid. Før passive og aktive bevegelser ble skilt fra hverandre helt på tampen av tallet, klassifiserte man faktisk massasje som gymnastikk i seg selv.

Under renessansen ble antikkens tanker om bevegelse som terapi gjenopplivet og videreutviklet. På tallet, i den industrielle revolusjonens tidsalder, blomstret disse tankene i tråd med tidens forkjærlighet for mekanikk.

Første bevis på at ordet massaje ble brukt er funnet på en plakat som er laget i i Usa. Swift har oppdaget helsegevinsten med en forsiktig massage fra hals til kne. Historien gir oss ikke svar på om han var gynekolog eller om han praktiserte massaje. Men dette stemmer egentlig ikke. Massasje er som vi vet like gammel som menneskeheten selv, og Lings bidrag var å finne og systematisere informasjon om særlig antikkens bruk av massasje og sette dette inn i et system i kombinasjon med gymnastiske øvelser.

Ling blir også gjerne kalt som «Gymnastikkens far», men dette stemmer heller ikke. Denne tittelen tilhører snarere hans samtidige, den tyske presten Friedrick Ludwig Jahn Han utviklet et system som han kalte Turnen «bevegelse». Dette systemet er forløperen til alle moderne gymnastiske treningssystemer, og har også influert Lings system. Lings system har fått ulike benevnelser av ulike historikere.

Lings bidrag var altså ikke nyskaping, men det at han etter grundige studier av metode og effekt, anatomi og fysiologi noe man fremdeles ikke kunne forvente av offentlige bidragsytere på denne tiden samordnet gammel og ny kunnskap i en systematisert metode. Men Ling har også hatt en evne til å få andre begeistret for sine tanker, og fikk raskt en stor tilhengerskare over hele Europa, og etter hvert også i USA, og det på tross av at han knapt foretok egne nedskrivelser.

I grunnla han Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm. Hit kom mange leger fra hele Europa for å lære om Lings metode. De brakte med seg kunnskapen til sine hjemland, og metoden spredte seg på denne måten raskt til store deler av den vestlige verden og Russland.

Flere av hans etterfølgere gjorde nedtegnelser og forbedringer av hans metode og bidro til å formidle hans tanker. Særlig kan nevnes den den engelske legen Mathias Roth, som i utgir den første boken på engelsk om «svensk bevegelsesterapi»: Etter Lings død ble hans metode offisielt løftet frem som et nytt medisinsk system. Metoden ble etter hvert å finne på flere store og anerkjente institusjoner i Europa og Russland, selv om tilhengerne av Lings metode noen steder kom i konflikt med tilhengerne av Jahns «Turnen»metode.

En pasient som strekker sitt torso i stående posisjon. Roth hevder dette er nyttig for å behandle opphopning i hodet, hodepine, svimmelhet og summing i ørene. Aktiv-passiv bevegelse som er utført av behandleren med litt assistanse fra pasienten og et bånd på benken.

Denne bevegelsen var en del av en serie med torso-, bein- og armbevegelser som Roth mente skulle hjelpe med å behandle opphopning i hode og hodepine. Per Henrik Ling var sønn av en kapellan, og selv teologisk utdannet. Han studerte en tid fektning, men slet etter hvert med flere helseproblemer; blant annet revmatisme og tuberkulose.

Han innså at gymnastikk fektning alene ikke kunne kurere ham, og dette inspirerte ham til å utvikle sitt eget system. Om sin metode siteres han slik av Calvert Alle aspekter av individet, inkludert moral, intellekt, næringsinntak, muskulatur med mer, må derfor være i balanse for å unngå svakhet og sykdom". Lings metode kan deles i to, en del som fokuserer på å utvikle en sunn kropp og forebygge sykdom, og en medisinsk del som behandler sykdom med bevegelser.

Den medisinske delen utviklet seg til medisinsk gymnastikk, forløperen til fysioterapi. Ling klassifiserte bevegelsene som aktive, passive og aktivpassive. Med aktive menes bevegelser som utføres av pasienten alene under direkte veiledning av terapeuten — gjerne med mange pasienter på rekke. Med passive bevegelser menes bevegelser utført av terapeuten på pasienten altså det vi i dag kjenner som massasje.

Med aktivpassive bevegelser menes en kombinasjon av disse, hvor pasient og terapeut samarbeider. Sistnevnte er det samme som det vi i dag kjenner som Range of Motion, og denne delen av Lings lære var en del av pensum i de fleste skoler for massasje og fysioterapi i Amerika i årene — IBID.

Ling har uten tvil hatt stor innflytelse både på det som utviklet seg til klassisk massasje og på det som utviklet seg til fysioterapi, selv om han alene ikke kan ta all æren. Lings system var omfattende og bare en mindre del bestod av massasjeteknikker.

Han brukte heller aldri selv hverken ordet «massasje», eller de franske benevnelsene på det vi i dag kjenner som de klassiske grep. Ling selv brukte svenske betegnelser på rundt nitten ulike «passive» teknikker. Det var nederlandske Johann Georg Mezger — som forenklet og navnga de grepene som vi i dag kjenner som de klassiske grep: Det skal også ha vært Mezger som først tok i bruk ordet massasje slik vi kjenner det i dag Beck, Mezger var lege og massør, og ble etter hvert en suksessrik mann på sitt felt.

Hans «gyldne tommel» var viden kjent i Europa i hans samtid, og han behandlet alt fra kongelige til vanlige folk. Han foreskrev bevegelse og trening i motsetning til de rådene anbefalingene om passivitet. Han regnes på grunn av dette av flere som en av grunnleggerne av fysioterapi [5]. Slutten av det Lings bevegelsessystem hadde fått rotfeste både i Europa og i USA.

På denne tiden var det to syn som rådet innen medisinen: Massasje fikk økende anerkjennelse fra de legene som ønsket å fremme kroppens egen evne til helbredelse, og flere bøker ble skrevet på slutten av det I ble den første fagforeningen for massasje grunnlagt av fem amerikanske, kvinnelige sykepleiere. Men fremdeles var de fleste praktiserende massører på denne tiden såkalte «barber-kirurger» eller indiske immigranter som praktiserte den gamle, indiske formen for massasje; «shampooing».

De såkalte barber-kirurgene hørte til en tradisjon som oppstod i middelalderen, da mange leger og kirurger mistet livet til pesten. Kirurgenes laug inngikk i desperasjon en pakt med barbererne, og denne praksisen bestod til vel inn i det Barber-kirurgene utførte diverse tjenester, som årelating, operasjoner og amputasjoner og tanntrekking, ofte uten særlig opplæring.

Da massasje begynte å bli etterspurt, tilbød de gjerne dette også. Denne utbredte uskolerte praksisen bidro til at massasje ikke oppnådde anseelse i de medisinske kretser.

Strenge klasseskiller kan også ha hatt sitt å si for at massasje som terapeutisk verktøy ikke oppnådde mer anseelse hos legene. Også de legene som ønsket å fremme massasje, var skeptiske til de uskolerte massørene, og mente i mange tilfeller at massasje kun var forsvarlig når utført under direkte overvåkning av en lege.

I noen tilfeller ble det brukt stor forbokstav; «Massasje», for å skille ordinær massasje fra medisinsk Massasje. Det ble av leger som var pro massasje gjort mange forsøk på å fremme den medisinske massasjen, og på å skille den ut fra massasje utført av immigranter, barbererkirurger og andre uskolerte. Det ble blant annet gitt ut flere bøker i siste halvdel av tallet som utdypet begrepet og utførelsen av medisinsk massasje. Selv om Lings system hadde oppnådd vid anerkjennelse i medisinske fagmiljøer, og massasje dro fordeler av dette, møtte den konservative delen av det medisinske miljøet disse forsøkene med systematisk motstand eller fullstendig neglekt, selv om forkjemperne ofte i sin egen praksis hadde fremragende resultater med medisinsk massasje.

Et annet forsøk på å oppnå anerkjennelse var økende bruk av laboratorieforsøk for å undersøke effektene av massasje. Den første forskningsmetoden vi kjenner til stammer fra oldtiden, og baserte seg på observasjon.

Så fulgte prøv-og-feil-metoden og tilslutt, i siste halvdel av det Han utførte et eksperiment der han injiserte blekk i begge kneleddene til kaniner. Deretter ble massasje utført på det ene beinet, men ikke det andre. Dyp avslapning, lindring av stress og tretthet, økt følelsesmessig og fysisk velvære. Godt for lymfer, sirkulasjon og det indre. Dyp Thai Massasje Dette er samme som en tradisjonell thaimassasje men med tigerbalsam og vesentlig mye hardere. Sportsmassasje Dette er en ganske så hard massasje med varm tigerbalsam, egner seg godt for de som trener mye eller er veldig støle.

Body Scrub Renser hud og kropp. Først gnir man inn hele kroppen med salter som siden dusjes av, og etterpå blir det massasje med olje for å få alt helt mykt og fint. Thai Øre Spa Er du tett i ørene eller har noe plager så er dette verdt et forsøk. Cellulite Massasje Har du mye cellulitter så kan dette være et forsøk - men det krever noen timer med behandling.

Migrene Er du sliten og har mye å tenke på eller har generelt mye hodepine så er dette en beroligende massasje. Følg Gjeldnes Thai Massasje på Facebook for nyheter og tilbud. Migrene   -   ,- for 30 min. Oljemassasje Helmassasje med olje. Coconut olje Oljemassasje med kokosolje. Fotmassasje Fotmassasje med olje. Rygg, hode Fokus på hode og rygg med tigerbalsam. Indy Phantha hjemme på Lykkjeeidet, Kvanne.massaje massasje privatEscort i bergen eskorte asker

  • Vi vet lite om hvordan massasjen ble utført, ettersom utøverne som slaver ikke gjorde nedtegnelser for ettertiden. Bildet er en moderne gjengivelse av en trone stol i Tutankhamuns gravkammer.
  • Frem til dette hadde det i stor grad vært ufaglærte slaver som utførte massasjen, som en hvilken som helst annen tildelt oppgave, på linje med å feie gulvet eller holde liv i ildstedet.
  • Massaje massasje privatSex in stavanger norsk telefon sex


massaje massasje privat